kontrola pristupa, benzinske stanice oprema, sistemi, odrzavanje
>>  
PETROL kontrola pristupa, video nadzor
  ::  s a d r ž a j

 Automatizacija prodaje
 Sistemi za merenje nivoa goriva
 Totemi - Elektronski displeji
 Spoljni terminali za plaćanje
 Interne benzinske stanice
 Automati za istakanje goriva
 
 

 

 

 

Automatizacija poslovanja
(sa povezivanjem opreme na benzinskoj stanici)

OPIS:

Ova verzija omogućava povezivanje svih vrsta pumpnih automata na stanici u jedinstven sistem sa sistemom za prodaju. Na taj način, pored prodaje realizuju se i funkicje nadzora i upravljanja na celoj benzinskoj stanici.

Ova verzija omogućava rad benzinske stanice kako u linijskom načinu rada tako i u sistemu samoposluživanja.

Pored pumpnih aparata povezujemo i sledeću opremu (prema zahtevu investitora):

 • Sonde za merenje nivoa goriva i LPG-a u rezervoarima (4TECH, CMS, B CTRL A, EBW, EGEMIN, EMCO, ENCOMPASS, ENRAF, STIC, HECTRONIC, LABKO, OMNTEC, PETROVEND, VEEDER ROOT)

 • Totemi - displeji za cene (ABLE, BODET, KUBALD, LUMITRONIC, PWM, TAMMERNEON)

 • Terminali za plaćanje karticama ili gotovinom - samouslužni pumpni automati povezani sa pumpnim aparatima (AUTOTANK ATCL CARD, AUTOTANK ATCL NOTE, BANKSYS, DOMS PTC CARD, DOMS PTC NOTE, DOMS C-BUS CARD, DOMS C-BUS NOTE, DOMS P4 CARD, DOMS P4 NOTE, EIN, WAYNE (SWEDEN) CL CARD, WAYNE (SWEDEN) CL NOTE)

 • Sisteme za pranje kola (KARCHER, WESUMAT, ISTOBAL)

 • Terminale za plaćanje karticama (AUTOTANK ATCL CARD, AUTOTANK ATCL. OPW)

i sve druge automate po IFSF i EPSI međunarodnim standardima za opremu na benzinskim stanicama.

Kada je oprema na benzinskoj stanici povezana u jedinstven sistem omogućene su sledeće funkcije:

 • Automatsko preuzimanje podataka sa pumpnih automata sa blokiranjem i deblokiranjem i promenama cena na displejima automata

 • Preuzimanje podataka iz rezervoara za gorivo: količina goriva, količina vode i temperatura kao i grafičko i numeričko prikazivanje podataka na monitoru

 • Promene cena na displejima cene dispenzera i totema

 • Preuzimanje podataka i blokiranje i deblokiranje sistema za pranje vozila

PREDNOSTI:

Najjeftinija konfiguracija na tržištu koja omogućava potpunu kontrolu rada benzinske stanice. Primenom ove verzije vlasnik u potpunosti kontroliše količinu ulaznog, istočenog i naplaćenog goriva kao i ostale robe što dovodi do brzog povraćaja finansijskih sredstava uloženih u ovakav sistem.

OPIS HARDWERA:

PRODAVNICA - Oprema:

 • Mesto prodaje (POS) - standardni PC sa legalnim Operativnim Sistemom: PC, monitor, displej za kupca, tastatura, bar kod čitač

 • Fiskalni štampac

 • Terminal za kreditnu karticu

 • Neprekidno napajanje (UPS)

KANCELARIJA - Oprema:

 • Radno mesto šefa prodavnice - standardni PC sa legalnim Operativnim Sistemom: PC, monitor, modem, bar kod čitač

 • Front-end kontroler: uređaj za povezivanje svih uređaja na benzinskoj stanici sa sistemom za prodaju u prodavnici i za potrebe monitorisanja i upravljanja

 • Rucni računar sa bar-kodom za inventarisanje

 • Neprekidno napajanje (UPS)

OPIS SOFTVERA:

POS - Softver za podršku rada kase:

 • Formiranje i štampanje maloprodajnih računa kako za gorivo, tako i za robu i usluge.

 • Evidenciju povraćaja robe.

 • Naplata računa u kešu, čekovima građana, kreditnim karticama.

 • Neposredno upravljanje pumpnim aparatima na benzinskoj stanici (blokiranje prodaje, odblokiranje, samoposluga).

 • Neposredan uvid u rad opreme (grafički prikaz pumpnih aparata i njihovih stanja: aparat blokiran, odblokiran, utakačka ruka podignuta, točenje u toku, do sada istočeno goriva: kol i dinara itd.).

 • Vođenje evidencije o početku rada smene, kraj smene, kraj dana.

 • Štampanje odgovarajućih izveštaja (stanje kase, prodaja prodavca itd).

BOS - softver za podršku rada benzinske stanice:

 • Konfiguracije benzinske stanice (rezervoari, pumpni aparati, sonde, displej cena itd)

 • Magacinsko poslovanje

 • Avansna prodaja goriva

 • Formiranje i održavanje šifarnika robe, grupa robe, poreskih tarifa, kupaca i dobavljača, korisnika sistema

 • Formiranje pratećih dokumenata za: prijem robe, povraćaj robe dobavljaču, prodaju robe po profakturama i fakturama, otpis robe, nivelacija cene, popis robe, zapisnik o prijemu goriva

 • Vođenje odgovarajuće zakonom propisane dokumentacije: trgovačka kniiga, pumpni izveštaj, zapisnik o vađenju vode iz rezervoara

 • Stalni uvid u stanje zaliha goriva i trgovačke robe u maloprodajnom objektu

 • Pregled prodaje: finansijski po danima, po grupama robe, pregled rada prodavca, smene itd

 • Izrada specifikacije čekova građana i naplata putem kreditnih kartica

 • Stanje dugovanja i potraživanja

 • Stanje goriva u rezervoarima itd.

 • Štampanje raznih izveštaja

RESTORAN / ŠANK - Softver za restoran / šank:

 • Ulaz sirovine u kuhinju

 • Prodaju hrane i pića,...

INVENTARISANJE - Softver za inventarisanje:

 • Periodičnu kontrolu stanja robe u prodavnici i magacinu

 • Inventarisanje stanja robe u prodavnici i magacinu

KNJIGOVODSTVO - Softver za knjigovodstvo

SMS IZVEŠTAJI - Softver za GSM izveštavanje:

 • Izveštavanje preko GSM mreže (SMS porukama) o stanju pazara kao i o alarmima na opremi